วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบวิชาภาษาไทย ( NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1

1.      ข้อใดใช้ตัวการันต์ต่างจากพวก
1)     ไตร รง
2)     เถา วัน
3)     พระ อง
4)     สะ หวัน

2.      คำในข้อใดไม่คล้องจองกัน
1)     คนไทย             ใจดี
2)     อาหาร              การกิน
3)     อยุธยา             เมืองเก่า
4)     น้ำสะอาด        อากาศบริสุทธิ์

3.      คำใดออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำว่าน้อง
1)     ก้อง
2)     ห้อง
3)     ร้อง
4)     ป้อง

4.      ต้อย:”……………………………..”
ตุ้ม  :  ไปตลาด
ต้อยพูดด้วยประโยคชนิดใด
1)     คำถาม
2)     ขอร้อง
3)     บอกเล่า
4)     แสดงความต้องการ


5.      ข้อใดมีมาตราตัวสะกดต่างจากพวก
1)     รสชาติ
2)     ดอกจอก
3)     เล็ดลอด                      
4)     แพทย์ศาสตร์


6.      ข้อใดมีคำกริยา
1)     แมวสีดำ
2)     แมวตาโต
3)     แมวตัวเมีย
4)     แมวนอนหลับ

7.      คำใดใช้สระต่างจากพวก
1)     ผมดก
2)     อดทน
3)     รอคอย
4)     วงกลม8.      คำใดไม่ใช่อักษรควบกล้ำ
1)     กว่า
2)     กวาด
3)     กวาง
4)     แกว่ง

วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 9 –11เต่าทะเลกำลังจะหมดไปเพราะ
มนุษย์นำเนื้อและไข่มากิน  ทั้งยังก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามชายหาด  ทำให้เต่าทะเลไม่ขึ้นมาวางไข่

9.      ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1)     ชีวิตของเต่าทะเล
2)     การวางไข่ของเต่าทะเล
3)     การสูญพันธ์ของเต่าทะเล
4)     การกินเนื้อและไข่เต่าทะเล
10. คำว่า วางไข่ หมายถึงข้อใด
1)     กกไข่
2)     ฟักไข่
3)     เก็บไข่
4)     ออกไข่
11. ข้อความนี้ให้ข้อคิดอย่างไร
1)     ควรรักษาทรายให้สะอาด
2)     ควรละเว้นการกินไข่เต่าทะเล
3)     ไม่ควรมีสิ่งก่อสร้างบนชายหาด
4)     ควรช่วยกันอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล12. ข้อใดใช้ถ้อยคำผิด
1)     พระสงฆ์ฉันเพลบนศาลา
2)     ศิษย์วัดก็ฉันข้าวพร้อมพระ
3)     ฉันรับประทานส้มตำกับเพื่อน
4)     ฉันเห็นพระราชาเสวยน้ำชาร้อน
13. ฉันอ่านนิทาน  ใจฉันแจ่มใส
……………….     จิตใจเบิกบาน
ควรเติมความข้อใดในช่องว่าง
จึงจะได้คำคล้องจองที่เหมาะสม
1)     ก้าวลงบันได
2)     พูดได้เมื่อไร
3)     เห็นแล้วเอาไป
4)     ความคิดก้าวไกล
14. พระองค์ ดู ผลงานของนักเรียน
1)     ทรงโปรด
2)     มีพระดำรัส
3)     ทอดพระเนตร
4)     ทรงมีพระประสงค์
15. สันต์  เธอกำลังทำอะไรอยู่
ข้อใดน่าจะเป็นคำตอบของสันต์
1)     ผมกำลังแต่งตัวครับ
2)     เสร็จแล้ว  ไปเดี๋ยวนี้
3)     เปล่าครับไม่ได้ทำอะไร
4)     เดี๋ยวครับ  สวมถุงเท้าก่อน”

วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  16 – 18
              ทุกนาทีมีค่ามหาศาล
เวลาผ่านล่วงลับมิกลับหลัง
เวลาทอนกร่อนชีวิตอนิจจัง
อย่านอนนั่งนิ่งเฉยเลยผ่านไป

16. ข้อใดปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อความ
1)     ปลาช่วยแม่ขายของในวันหยุด
2)     เปเล่เล่นเกมกับน้องทุกวัน
3)     ป๋องอ่านนิทานให้ยายฟัง
4)     แป้งชอบดูโทรทัศน์
17. ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ
1)     ชีวิต
2)     เวลา
3)     ราคา
4)     การล่วงลับ
18. ข้อใดบอกใจความได้ถูกต้อง
1)     อย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์
2)     เวลามีค่าเกินกว่าจะซื้อขาย
3)     นาฬิกาเรือนนี้มีค่ามาก
4)     เวลาไม่ย้อนกลับมาอีก

19. อากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้น
ต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้
ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1)     ประโยชน์ของต้นไม้
2)     อากาศไม่ดีมีอยู่ทั่วไป
3)     ต้นไม้เป็นแนวกั้นของชีวิต
4)     ต้นไม้ตายเพราะอากาศเป็นพิษ
20.   การบ้านของฉัน    นั้นมีข้อยาก
  คิดก็ลำบาก          เลยให้พี่สอน
ฉัน  เป็นคนอย่างไร
1)     เรียนไม่เก่ง
2)     เป็นคนขยัน
3)     รู้จักแก้ปัญหา
4)     เป็นคนรอบคอบ
อ่านข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  21
                  น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
     ที่มีคุณค่าหล่อเลี้ยงทุก ๆ ชีวิต
     ให้ดำรงอยู่ได้เราจึงควรช่วยกัน
     รักษาและประหยัดน้ำ

21. ใครไม่ปฏิบัติตามข้อความนี้
1)     พัฒน์เปิดน้ำใช้เท่าที่จำเป็น
2)     สุวิชาล้างรถยนต์ให้สะอาดทุกวัน
3)     สมจิตไม่ทิ้งขยะลงไม่น้ำลำคลอง
4)     ประสิทธิ์ปิดก๊อกน้ำหลังใช้น้ำ
ทุกครั้ง


22. นิดน้อยเสมอเพราะเป็นพี่น้องกัน  เลือกข้อใดเติมจึงจะเหมาะสม
1)     ไปมาหาสู่
2)     ขับไล่ไสส่ง
3)     ไปลามาไหว้
4)     เข้านอกออกใน

23. การเขียนจดหมายถึงเพื่อนควรใช้คำ
ลงท้ายอย่างไร
1)     สวัสดี
2)     เพื่อนรัก
3)     รักเธอเสมอ
4)     รักและคิดถึง

24. ข้อใดมีคำสะกดไม่ถูกต้อง
1)     คุณชายขับรถบรรทุกไข่ไก่
2)     เขาจะซื้อไม้บรรทัดใหม่
3)     เพื่อนอ่านบันเทิงคดี
4)     เขาเลยบรรทมสบาย

25. ข้อใดมีความหมายตรงกับสำนวน
 สีซอให้ควายฟัง
1)     ฟังหูไว้หู
2)     ฟังความข้างเดียว
3)     ฟังหูซ้ายทะลุหูขวา
4)     ฟังสับสนแล้วนำไปพูด

วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
26. พ่อมักไว้ใจลูก ๆ เสมอ  คำในข้อใด

ใช้แทนคำที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้อง

1)     พอใจ
2)     เห็นใจ
3)     ตามใจ
4)     เชื่อใจ
27. ชาวประมงกลับมาโดยไม่ได้อะไรเลย 

จะใช้คำใดแทนข้อความที่ขีดเส้นใต้

1)     มือตก
2)     มือใหม่
3)     มือเปล่า
4)     มือสะอาด

28. ข้อใดเป็นเครื่องหมายแสดงถึงถนน
ในแผนที่
1)     .
2)     .
3)     .
4)     .29. ……….สัปดาห์ที่แล้วฉันไปเที่ยว
ทะเลเสียดายที่เธออยู่ไกลไม่เช่นนั้น
ฉันจะชวนเธอไปด้วย……….


ข้อความนี้น่าจะเป็นการเขียนข้อใด
1)     จดหมาย
2)     บรรยายเรื่อง
3)     บันทึกความรู้
4)     บันทึกประจำวัน
                  วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

30.      วันนี้สนุกมาก  ครูก้อยให้เล่น
  ปริศนาคำทาย  กลับมาบ้าน 
  ช่วยพ่อแม่กวาดบ้านแล้วจึง
  อ่านหนังสือ……….

ข้อความควรเป็นงานเขียนแบบใด
1)     เขียนอธิบาย
2)     เขียนรายงาน
3)     เขียนจดหมาย
4)     เขียนบันทึกประจำวัน


2 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย ( NT) ชุดที่ 1
  1. 2 16. 3
  2. 3 17. 2
  3. 3 18. 1
  4. 1 19. 1
  5. 2 20. 3
  6. 4 21. 1
  7. 3 22. 1
  8. 1 23. 4
  9. 3 24. 3
  10. 4 25. 3
  11. 4 26. 3
  12. 2 27. 3
  13. 4 28. 2
  14. 3 29. 2
  15. 1 30. 4

  ตอบลบ