วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.3 (1)

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   วิชาคณิตศาสตร์  ชุดที่ 1


คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.            84,301  อ่านว่าอย่างไร
1)  แปดหมื่นสี่พันสามร้อยหนึ่ง                            2)  แปดหมื่นสี่พันสามร้อยเอ็ด
3)  แปดหมื่นสี่พันสามร้อย                                    4)  แปดสี่สามศูนย์หนึ่ง

2.            2,735 + 5,428 =
1)  7,163                2)  8,153          3)  8,163          4)  8,263

3.            700  ¸  2  =
1)  400                   2)  350             3)  300             4)  45

4.            ขายข้าสาร  8  กระสอบในราคากระสอบละ  875  บาท  จะได้เงินทั้งหมดกี่บาท
1)  7,000  บาท       2)  7,790  บาท             3)  7,800  บาท             4)  7,900  บาท

5.            มีข้าวสาร  125  กิโลกรัม  แบ่งใส่ถุง  ถุงละ  5  กิโลกรัม  แล้วขายไปถุงละ  60  บาท           ขายข้าวสารทั้งหมดได้เงินกี่บาท
1)  1,820  บาท                   2)  1,920  บาท
3)  2,120  บาท                   4)  1,500  บาท

6.            ขณะนี้นุชมีอายุ  7  ปี  6  เดือน  อีก  2  ปีครึ่ง  นุชมีอายุเท่าไร
1)  10  ปี                            2)  10  ปี  10  เดือน
3)  11  ปี  1  เดือน              4)  11  ปี  3  เดือนการประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

วิชาคณิตศาสตร์

7.            สิ่งของในข้อใดหนักที่สุด
1)  เนื้อหมู  1  กิโลกรัม                              2)  เนื้อวัว  1  กิโลกรัม  2  ขีด
3)  ปลา  1  กิโลกรัม  500  กรัม                 4)  กระเทียม  900  กรัม

8.            น้ำตาลถุงแรกหนัก  800  กรัม  ถุงที่สองหนัก  1,300  กรัม  รวมน้ำตาล  2 ถุงหนักเท่าไร
1)  1  กิโลกรัม  300  กรัม                          2)  2  กิโลกรัม  100  กรัม
3)  2  กิโลกรัม  300  กรัม                          4)  2  กิโลกรัม  400  กรัม

9.            ใครมีเงินน้อยที่สุด
1)           แดน  มีเหรียญห้าบาท  5  เหรียญ
2)           ปู  มีธนบัตรสิบบาท  1  ใบ  เหรียญห้าบาท  1  เหรียญ
3)           พลอย  มีเหรียญบาท  23  เหรียญ และเหรียญห้าสิบสตางค์  1  เหรียญ
4)           ต้อย  มีธนบัตรใบละสิบบาท  3  ใบ และเหรียญบาท  3  เหรียญ

10.    ซื้อหมูเนื้อแดง  1 กก.  ราคา  56.50  ซื้อมันหมูอีก 1 กก. ราคา 24.75 บาท รวมเป็นเงินกี่บาท
1)  81.25  บาท                   2)  82.25  บาท
3)  82.50  บาท                   4)  92.25  บาท

11.    มีเงิน  20  บาท  ซื้อขนม  1  ถุง  ราคา  5.75  บาท  จะเหลือเงินอีกกี่บาท
1)  14.25  บาท                   2)  15.75  บาท
3)  16.25  บาท                   4)  16.75  บาท

12.    มุมที่กำหนดให้เกิดจากรังสีอะไรบ้าง                                                        
1)  มร  กับ  รว                   2)  วร  กับ  รม
3)  รม  กับ  รว                   4)  มร  กับ  วร                     


การประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

วิชาคณิตศาสตร์

13.    ผลลัพธ์ของ  47,391  +  18,049  มีค่าเท่าไร
1)  75,440              2)  65,440        3)  85,430        4)  85,440

14.     26 ´  35  = 
1)  784                   2)  870             3)  884             4)  910

15.    มีสมุด  870  เล่ม  แบ่งให้เด็กคนละ  6  เล่ม  จะแบ่งให้เด็กได้กี่คน
1)  140  คน            2)  143  คน      3)  144  คน      4)  145  คน

16.    มีเก้าอี้  414  ตัว  ต้องการจัดเป็น  9  แถว  แถวละเท่า ๆ กัน จะต้องจัดเก้าอี้แถวละกี่ตัว
1)  46  ตัว              2)  47  ตัว        3)  48  ตัว        4)  57  ตัว

17.    คุณแม่มีธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาท 2 ใบ  ธนบัตรใบละสิบบาท 4 ใบ  เหรียญบาท  3 เหรียญและ เหรียญยี่สิบห้าสตางค์  1  เหรียญ  คุณแม่มีเงินรวมทั้งหมดเท่าไร
1)  143.25  บาท     2)  243.25  บาท           3) 243.50  บาท            4)  255.25  บาท

18.    ในถุงมีส้ม  2  กิโลกรัม  7  ขีด  จะต้องใส่ส้มเพิ่มอีกเท่าไร จึงจะได้ส้มหนัก  5 กิโลกรัม
1)  1  กิโลกรัม  3  ขีด                    2)  1  กิโลกรัม  9  ขีด
3)  1  กิโลกรัม  7  ขีด                    4)  2  กิโลกรัม  3  ขีด

19.    ปริมาณ  2  ลิตร  เท่ากับปริมาณในข้อใด
1)  20  มิลลิลิตร                2)  200  มิลลิลิตร
3)  2,000  มิลลิลิตร           3)  20,000  มิลลิลิตรการประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

วิชาคณิตศาสตร์

20.    เวลา  14.30 .  อ่านว่าอย่างไร
1)  สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาที         2)  สิบสี่  สามสิบนอ
3)  บ่ายสองโมงครึ่ง                      4)  บ่ายสองสามสิบนาที

21.  1,040        990         940                    840
       จำนวนใน                คือจำนวนใด           
       1)  880                  2)  890             3)  950             4)  990

22.  4,315        4,340                           4,390               4,415

       จำนวนเงิน               คือจำนวนใด

       1)  4,350               2)  4,355          3)  4,365          4)  4,375

23.        ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ในจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุด
1)  34,510             2)  40,351        3)  2,539          4)  49,795

24.        ข้อใดเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่ามากไปหาจำนวนที่มีค่าน้อย
1)  7,839               7,893               7,938               7,983
2)  4,250               4,520               4,739               4,973
3)  5,721               4,972               4,988               7,209
4)  3,845               3,548               3,458               3,455

25.        ผลลัพธ์ของ  67,324 – 34,591  มีค่าเท่าไร
1)  41,823             2)  32,733        3)  50,833        4)  51,735

26.        ผลลัพธ์ของ  63  ´  59  มีค่าเท่าไร
1)  1,162               2)  4,797          3)  3,717          4)  4,897

การประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

วิชาคณิตศาสตร์

27.        มีเงิน  5,500  บาท  ซื้อจักรยาน ราคา  2,275  บาท  จะมีเงินเหลือเท่าไร
1)  3,225  บาท      2)  4,225  บาท            3)  4,325  บาท             4)  8,775  บาท

28.        มีลูกเสือสำรอง  153  คน  จัดเป็นหมู่ หมู่ละ  9  คน  จะได้กี่หมู่
1)  13  หมู่             2)  17  หมู่        3)  23  หมู่        4)  27  หมู่

29.        ชาวสวนเก็บมะพร้าวได้  535  ผล  ส่งให้ร้านค้าไป  470  ผล  ที่เหลือขายปลีกในราคาผลละ  8  บาท  ขายปลีกได้เงินทั้งหมดเท่าไร
1)  520  บาท         2)  640  บาท                3)  820  บาท    4)  920  บาท

30.        สมุดราคาเล่มละ  9.50  บาท  ถ้าซื้อ  5  เล่ม  เป็นเงิน
1)  27  บาท                       2)  27.50  บาท
3)  28.50  บาท                  4)  47.50  บาท
เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  ชุดที่ 11.            2                                        16.  1
2.            3                                        17.  2
3.            2                                        18.  4
4.            1                                        19.  3
5.            4                                        20.  1
6.            1                                        21.  2
7.            3                                        22.  3
8.            2                                        23.  4
9.            2                                        24.  4
10.    1                                        25.  2
11.    1                                        26.  3
12.    3                                        27.  1
13.    2                                        28.  2
14.    2                                        29.  1
15.    2                                        30.  4


7 ความคิดเห็น:

 1. คุณรันเลขข้อของข้อเฉลยผิดอยู่นะคะ

  ตอบลบ
 2. ขอ้ 1 เฉลยคือ 84,301 อ่านว่า แปดหมื่นสี่พันสามร้อยเอ็ด จริงๆหรือ ไม่ใช่ แปดหมื่นสี่พันสามร้อยหนึ่งหรือครับ หรือว่าครูสมัยก่อน 30-40 ปีที่แล้วสอนผิดครับ

  ตอบลบ
 3. ก็เหมือนกับ 11 อ่านว่า สิบหนึ่ง หรือ สิบเอ็ด ค่ะ

  ตอบลบ
 4. บล็อกนี้ทำขึ้นเพื่อใช้ในวิจันในชั้นเรียนค่ะ..เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน
  คือใช้เป็นสื่อการสอนทางอินเตอร์เน็ท ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนการสสอนของครูเพิ่มขึ้น แทนการสอนในห้องเรียน หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ค่ะ

  ตอบลบ
 5. อ่านว่า "เอ็ด" ถูกต้องละครับ แต่ต่อมาเมื่อมีความสับสนมากขึ้นระหว่าง เจ็ดกับเอ็ด จึงมีคนนิยมอ่านจากเอ็ดเป็นหนึ่งแทนในงานที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำ เช่นการขานคะแนนเลือกตั้ง การบอกเบอร์โทรศัพท์เป็นต้น

  ตอบลบ
 6. คำถามบางข้อพางงนะคับ อย่างข้อ 12 21 22

  ตอบลบ