วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 ข้อที่ 1-40

1. คำกล่าวที่ว่า พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
มีความหมายอย่างไร
            1)   พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับถือพระพุทธศาสนา
            2)   คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
            3)   ชีวิตคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย
            4)   ถูกหมดทั้ง 3 ข้อ
      2.   พระพุทธศาสนากำเนิดขึ้นในประเทศใด
            1)   อินโดนีเซีย                                       2)   อินเดีย                
3)   เวียดนาม                                          4)   ไทย
      3.   เจ้าชายสิทธัตถะ สัมพันธ์กับข้อใด ในฐานะผู้ให้กำเนิด
            1)   พระเจ้าสุทธทนะ - พระนางสิริมหามายา
2)  พระเจ้าพิมพิสาร - พระนางโศลเทวี                               
            3)   พระเจ้าอโศกมหาราช - พระนางหัตถา
            4)   พระเจ้ารามา - พระนางปิยา
      4.   มูลเหตุในข้อใดที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะ ตัดสินพระทัยออกผนวช
            1)   รู้คำทำนายของพราหมณ์ 108 คน
            2)   เบื่อหน่วยชีวิตในพระราชวัง
            3)   ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต 4
            4)   ปรารถนาที่จะหาทางช่วยให้มวลมนุษย์ทุกคนพ้นทุกข์


      5.   หลังจากออกผนวชแล้วทรงศึกษาหาทางพ้นทุกข์อย่างไรจึงจะสำเร็จ
1)  บำเพ็ญเพียรทางจิตแน่วแน่จนรู้แจ้ง
2)  ศึกษาอยู่ในสำนักของดาบส
3)  บำเพ็ญทุกรกิริยา (ทรมานร่างกาย)
            4)   ศึกษาจากอาจารย์สำนักต่างๆ
      6.   ธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือข้อใด
            1)   อกุลมูล                                           2)   อริยสัจ 4
            3)   อริยมรรค                                          4)   อิธิบาท 4
      7.   ความสำคัญของานทุกชนิดคือผลของหลักธรรมในข้อใด
            1)   ความพอใจ                                       2)   ความอดทน
            3)   ความสามัคคี                                    4)   ความเกรงกลัว
      8.   ข้อใดคือความหมายของ ปญฺา โลกสมิ ปชฺโชโต
1)   ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์              
            2)   คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
            3)   ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก           
            4)   บัณฑิตย่อมฝึกตน
      9.   ทุกศาสนามีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน คัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า
1)   อัลกุรอาน                                         2)   ไบเบิ
3)   พระไตรปิฎก                                    4)   พระอภิธรรม
    10.   ในเรื่องน่ารู้จักพระไตรปิฎกกล่าวถึงบุคคลที่เปรียบเหมือนอสพิษร้าย 4 ตัว
ซึ่งสรุปได้ว่าเป็นเรื่องของอะไร
            1)   ความโกรธเป็นงูพิษที่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น        
            2)   ความโกรเป็นตะขาบที่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น
            3)   ความโกรธเป็นแมงป่องที่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น
            4)   ความโกรธเป็นจรเข้ที่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น
    11.   พระโสณโฬิวิสะเป็นพุทธสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโดยใช้หลักธรรมใดสอน
จนบรรลุเป็นพระอรหันต์
            1)   ความเพียร                                        2)   ความพอดี
            3)   ความยินดี                                         4)   ความเข้มแข็ง
    12.   ชาดกเรื่องจูฬเสฎฐิ (จุลกเศรษฐีชาดก) เป็นตัวอย่างที่ดีของการนำหลักธรรมใน
ข้อใดมาใช้
            1)   ผู้ขยันหมั่นเพียรจะร่ำรวย
2)   ผู้มีความเพียรจะมีความสุข
3)   ู้มีปัญญาย่อมชนะอุปสรรค
4)   ผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ง่าย         
    13.   เจ้าชายสิทธัตถะทรงอุทานว่า ราหุลํ ชาตํ เมื่อพระโอรสประสูติมีความหมาย
ตรงกับข้อใด
            1)   ทุกข์เกิดแล้ว                                    2)   บ่งเกิดแล้ว
            3)   ความสุขเกิดแล้ว                              4)   ดีใจจังที่เป็นพระโอรส
    14.   เจ้าชายสิทธัตถะทรงใช้เวลาในการบำเพ็เพียรเป็นเวลานานเท่าใดจึงตรัสรู้
            1)   4 ปี                                                   2)   5 ปี        
3)   6 ปี                                                   4)   10 ปี
    15.   หลังตรัสรู้แล้วทรงเสด็จประกาศธรรมแก่ใคร
            1)   พระราชบิดา                                     2)   โปรดชฎิ
3)   พระเจ้าพิมพิสาร                               4)   ปัญจวัคีย์ทั้ง 5
    16.   เหตุผลในข้อใดที่บ่งบอกความสำคัของพระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิตของคนไทย
            1)   กิจกรรมตั้งแต่เกิดจนตายล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
            2)   วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของสังคมไทย
            3)   วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
            4)   วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ                      


    17.   หลักฐานใดที่ยืนยันว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย
            1)   กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ                
2)   มีวัดอยู่มากมายในประเทศไทย
3)   คนไทยกว่าร้อยละ 90 เป็นพุทธศาสนิกชน
4)   วันหยุดราชการล้วนเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
    18.   หลักธรรมใดที่พระมหากษัตริย์ไทยใช้เป็นหลักในการปกครอง
            1)   รัฐธรรมนูญ                                      2)   พระราชบัญญัติ
            3)   พระราชกฤษฎีกา                             4)   ทศพิธราชธรรม
    19.   พราหมณ์หนุ่มที่ทำนายพระกุมารสิทธัตถะว่าจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก
เพียงอย่างเดียว คือใคร
1)   อสิตดาบส                                        2)   โกณฑัญญพราหมณ์
            3)   วิศวามิต                                          4)   อาฬารดาบส กาลามโคตร
    20.   พระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระประสงค์ให้เจ้าชายสิทธัตถะครองราชสมบัติ
มากกว่าออกผนวชทรงทำอย่างไร
            1)   สร้างปราสาท 3 หลัง เพื่อให้ประทับในแต่ฤดู     
2)   ให้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา
3)   ให้เพลิดเพลินกับเหล่าสนมนางกำนัลเล่นระบำรำฟ้อน   
4)   ถูกทุกข้อ
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
    21.   ข้อใดมีความหมายว่าเสรีภาพ
            1)   ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสิทธิที่มีอยู่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น        
            2)   ทุกคนจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ
3)   เราจะเปิดวิทยุโทรทัศน์เสียงดังเท่าไรก็ได้           
4)   เราจะขับรถยนต์โดยไม่มีใบขับขี่ก็ได้
   22.   ดำโกรธที่แม่ไม่ให้สตางค์ไปเล่นเกมจึงด่าแม่ด้วยคำหยาบคาย ดำทำผิดในข้อใด
1)   บรรทัดฐาน                                      2)   วิถีชาวบ้าน        
3)   จารีต                                                 4)   กฎหมาย
    23.   การปฏิบัติที่มีศีลธรรมไปเกี่ยวข้องคือข้อใด
            1)   จารีต                                                 2)   วิถีชาวบ้าน
            3)   บรรทัดฐาน                                      4)   กฎหมาย
    24.   ข้อใดกล่าวถูกต้อง
            1)   บรรทัดฐาน คือกฎหมาย
            2)   จารีต คือประเพณี
            3)   กฎหมาย คือบทบัญญัติที่ใช้บริหารบ้านเมือง
            4)   วิถีชาวบ้าน คือความเชื่อทางศาสนา
25.   การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่สัมพันธ์กับข้อใด
            1)   วิถีชาวบ้าน                                       2)   บรรทัดฐาน
            3)   กฎหมาย                                           4)   วัฒนธรรม
    26.   สุรีย์พรนุ่งผ้าซิ่นตีนจกงดงาม เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น เขาแต่งกายตาม
วัฒนธรรมภาคใด
            1)   ภาคใต้                                              2)   ภาคเหนือ
            3)   ภาคกลาง                                          4)   ภาคอีสาน
    27.   การปฏิบัติตนโดยยึดหลักการของประชาธิปไตยได้แก่ข้อใด
1)   คารวธรรม                                        2)   สามัคคี
3)   ปัญญาธรรม                                     4)   ถูกทุกข้อ
    28.   หลักการของประชาธิปไตยในข้อที่ 1 เป็นหลักธรรมคำสอนของศาสนาใด
            1)   ศาสนาคริสต์                                    2)   ศาสนาพุทธ
            3)   ศาสนาอิสลาม                                  4)   ทุกศาสนา
    29.   ธีระขับรถยนต์มานานถึง 20 ปี แต่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุหรือถูกตำรวจว่ากล่าว ตักเตือน แสดงว่าเขาปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยข้อใด
1)   เคารพกฎหมายจราจร                       2)   ระมัดระวังตัวตลอดเวลา
            3)   แก้ไขปรับปรุงการขับรถ                  4)   ั้งสติก่อนขับรถ

    30.   ข้อใดเป็นลักษณะของครอบครัวประชาธิปไตยที่แท้จริง
            1)   รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน              2)   ไม่ละเมิดสิทธิของคนในครอบครัว
            3)   รับผิดชอบหน้าที่ของตน                  4)   ทุกข้อถูกต้อง
    31.   สถานภาพของศักดิ์คือเป็นคนไทย เป็นสถานภาพประเภทใด
            1)   สถานภาพที่เป็นตำแหน่งของบุคคลในสังคม
            2)   สถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิด
            3)   สถานภาพที่ได้มาด้วยความสามารถ
            4)   สถานภาพที่ได้มาโดยบทบาทหน้าที่
    32.   ข้อใดเป็นเครื่องมือขัดเกลาทงสังคม
            1)   สถานภาพ                                        2)   เสรีภาพ
            3)   ค่านิยม                                              4)   ความรับผิดชอบ
    33.   กฎหมายกับชีวิตประจำวันสัมพันธ์กับข้อใด
            1)   ทำบัตรประจำตัวประชาชนเมื่ออายุครบ 15 ปี
            2)   เข้าเรียนหนังสือตามที่กฎหมายกำหนด
            3)   ปฏิบัติตามกฎจราจร
            4)   ถูกทุกข้อ
    34.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีลักษณะใดบ้าง
            1)   เด็กอายุ 9 ปี เข้าเรียนในโรงเรียน     
            2)   ต้องเรียนในโรงเรียน 15 ปี
            3)   เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
            4)   มุ่งน้นการศึกษานอกระบบ
    35.   ถ้านักเรียนมีความจำเป็นในการขี่รถจักรยานไปโรงเรียน ควรปฏิบัติอย่างไร
            1)   ปฏิบัติตามกฎจราจรทั่วไป              
2)   ศึกษาและปฏิบัติตามกฎจราจรทางบก
3)   ควรเกาะหรือพ่วงรถอื่นที่กำลังแล่นอยู่
            4)   ขับขี่บนท้องถนนเหมือนรถยนต์ทั่วๆ ไป

    36.   ข้อใดปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของคนเดินเท้า
            1)   ข้ามถนนตรงทางม้าลาย
            2)   ข้ามถนนขณะที่สัญญาณไฟเขียว
            3)   วิ่งข้ามถนนช่งที่รถว่าง
            4)   วิ่งข้ามถนนขณะสัญญาณไฟสีเหลือง
    37.   ทุกข้อเป็นชื่อสัตว์ป่าสงวน ยกเว้นข้อใด
            1)   แรด                                                  2)   กระซู่
            3)   นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร                       4)   เสือ
    38.   ในหมวดที่ 3 รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในเรื่องใด
            1)   บททั่วไป                                          2)   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
            3)   หน้าที่ของประชาชนชาวไทย           4)   การปกครองส่วนท้องถิ่น
    39.   สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานจากสถานบริการของรัฐโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธินี้ใครเป็นผู้ได้รับ
            1)   ประชาชนทุกคน                              2)   ผู้มีฐานปานกลาง
            3)   ผู้มีฐานยากไร้                                 4)   เด็กและเยาชน
    40.   ข้อใดเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่ระบุไว้เฉพาะเกี่ยวกับการศึกษา
            1)   หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
            2)   หน้าที่รับการศึกษาอบรมตามกฎหมาย
            3)   หน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            4)   หน้าที่ปกป้องและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติ

1 ความคิดเห็น:

 1. 1. 4)
  2. 2)
  3. 1)
  4. 4)
  5. 1)
  6. 2)
  7. 2)
  8. 3)
  9. 3)
  10. 1)
  11. 2)
  12. 4)
  13. 2)
  14. 3)
  15. 4)
  16. 1)
  17. 3)
  18. 4)
  19. 2)
  20. 4)
  21. 1)
  22. 3)
  23. 1)
  24. 3)
  25. 4)
  26. 2)
  27. 4)
  28. 4)
  29. 1)
  30. 4)
  31. 2)
  32. 3)
  33. 4)
  34. 3)
  35. 2)
  36. 1)
  37. 4)
  38. 2)
  39. 3)
  40. 2)

  ตอบลบ