วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบภาษาไทย ป.6 (2)

31. ข้อความใดเป็นภาษาพูด
            1)   บิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณ                2)   ศรีสวาทเป็นคนไข้ของนายแพทย์รติ
            3)   ใครชอบกินผลไม้บ้างนะ                 4)   หลวงพ่ออาพาธมานานแล้ว
    32.   ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ที่พระเจ้าแผ่นดินเขียนจดหมายได้ถูกต้อง
            1)   พระนิพนธ์                                        2)   พระราชนิพนธ์
            3)   ทรงพระอักษร                                  4)   ทรงพระราชหัตถเลขา
    33.   ข้อใดไม่ใช่ข้อความที่มีอยู่ในบัตรเชิญ
            1)   วัน เวลา สถานที่                              2)   สถานที่
            3)   ผู้เชิญ                                                4)   ราคาบัตรเชิญ
    34.   การพูดในข้อใดผู้ฟังจึงจะเกิดอารมณ์คล้อยตาม
            1)   ใช้ภาษาที่ชัดเจน                              2)   พูดด้วยอารมณ์ขัน
            3)   เตรียมตัวมาให้พร้อม                        4)   ใช้กิริยาท่าทางและน้ำเสียงประกอบ
    35.   โคลงสี่สุภาพ 1 บท มีบังคับคำเอกคำโทในข้อใด
            1)   คำเอก 7 คำโท 2                               2)   คำเอก 7 คำโท 4
            3)   คำเอก 7 คำโท 5                               4)   คำเอก 6 คำโท 6
    36.                                          “มีปัญหาร่วมดูแลแก้ปัญหา
                                       ร่วมปรึกษาด้วยถ้อยทีที่สร้างสรรค์
                                       ไว้วางใจและให้เกียรติเป็นสำคัญ
                                       ร่วมแบ่งปันประโยชน์ได้ให้เป็นธรรม”
            ข้อความนี้เป็นคำประพันธ์ประเภทใด
            1)   กลอนหก                                          2)   กลอนแปด
            3)   กลอนดอกสร้อย                               4)   กลอนสักวา
    37.                     เอื้องอินทจักรเป็นกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัย ลำต้นเรียว ออกดอกเป็นช่อ  ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม คนไทยส่วนใหญ่
                  ชอบเพราะกลิ่นหอม
            จากข้อความนี้ ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น
            1)   เอื้องอินทจักรเป็นกล้วยไม้              
            2)   เอื้องอินทจักรมีกลิ่นหอม
            3)   เอื้องอินทจักรออกดอกช่วงเมษายน
            4)   คนไทยส่วนใหญ่ชอบเอื้องอินทจักร
    38.   ข้อความใดไม่ใช่ข้อเท็จจริง
            1)   สมุนไพรบางชนิดกินดอกและใบ   
            2)   ฟ้าทะลายโจรเป็นชื่อสมุนไพร
            3)   การใช้สมุนไพรรักษาโรคประจำไม่ดี   
            4)   มะกรูดใช้สระผมขจัดรังแค
    39.                     สมัยนี้ใครๆ ก็พกโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ราคาแพง แบบ
                  ถ่ายรูปได้  เล่นเกมได้  ฟังเพลงได้  ระวังกันไว้เถอะจะถูกขโมย
                  ขโมยก็เป็นพวกเพื่อนๆ กันเองนั่นแหละ เวลาเกิดเรื่องไม่มีผู้รับ
                  ผิดชอบ โรงเรียนก็ถือว่าได้ห้ามปรามแล้ว
            ข้อความนี้ให้ข้อคิดอะไร
            1)   โทรศัพท์มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน 
            2)   โทรศัพท์เป็นเพื่อนที่ดี
            3)   ไม่ควรฝ่าฝืนคำสั่ง                           
            4)   ควรเก็บรักษาโทรศัพท์ไว้กับตัว
    40.   ข้อใดคือแหล่งข้อมูลการค้นคว้าข่าวสารและความรู้ที่ทันสมัยและรวดเร็ว
            1)   ตัวบุคคล                                          2)   สถานที่ต่างๆ
            3)   หนังสือ                                             4)   เทคโนโลยีสารสนเทศ
    41.   คำในข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันทุกคำ
            1)   รถ ยุค                                               2)   สาร กล
            3)   รูป สุก                                              4)   เงย เสีย
    42.   คำใดจัดอยู่ในมาตราแม่ ก กา ทั้ง 2 คำ
            1)   หัก ได้                                              2)   เสีย เสือ
            3)   เหนื่อย หน่าย                                    4)   เผา ฟื้น
    43.   ข้อใดคือเครื่องหมายไม้ทัณฑฆาต
            1)                                                           2)  
         3)                                                            4)   !
    44.   ข้อใดไม่อ่านออกเสียงพยางค์หลังเหมือนคำว่า อัศจรรย์
            1)   วันจันทร์                                          2)   สัมพันธ์
            3)   ผลิตภัณฑ์                                         4)   กรรณิการ์


    45.   ข้อใดเขียนสะกดถูกต้อง
            1)   ขวนขวาย                                         2)   กตรอง
            3)   อินทรี (ร่างกาย)                                4)   พิ้มเพรา
    46.   ข้อใดเป็นคำพ้องที่แตกต่างจากพวก
            1)   เขี้ยวเสือ - เคี่ยวน้ำตาล                     2)   ผู้คน - พู่กัน
            3)   นิวัติ - ปฏิวัติ                                    4)   เพลา - เพลา (เวลา)
    47.   “ปลาหมอสี มีนิสัยตื่นตกใจง่าย” ข้อความนี้ใช้เว้นวรรคตอนอย่างไร
            1)   เว้นช่องว่างระหว่างวรรค                 2)   เว้นช่องว่างระหว่างคำ
            3)   เว้นช่องว่างระหว่างข้อความ            4)   เว้นช่องว่างระหว่างประโยค
    48.   ข้อใดเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง
            1)   วิทยากร เดินทางมาถึงแล้ว              2)   สัปดาห์นี้ มีการบ้านมาก
            3)   คนที่มีมารยาท ดีย่อมเป็นคนดี         4)   คนดี ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
    49.   เทพารักษ์กับคนตัดไม้เป็นนิทานอมตะ ประโยคนี้มีเครื่องหมายใด
            1)   อัญประกาศ                                      2)   สัญประกาศ
            3)   ไข่ปลา                                              4)   บุพสัญญา
    50.   ข้อใดเป็นคำสัมผัสสระ
            1)   พาน - คลาน                                     2)   เพ่ง - พิศ
            3)   แวว - วาว                                         4)   คิด - แค้น
    51.   คำประพันธ์ประเภทใดนิยมมีสัมผัสใน
            1)   โคลง                                                2)   ฉันท์
            3)   กาพย์                                                4)   กลอน
    52.   ข้อใดกล่าวถูกต้อง
            1)   สัมผัสในเป็นสัมผัสบังคับ                2)   สัมผัสในไม่ต่างจากสัมผัสนอก
            3)   สัมผัสในไพเราะกว่าสัมผัสนอก      4)   สัมผัสในมีหรือไม่มีก็ได้


    53.   ข้อความใดมีอักษรนำ
            1)   บนต้นไม้มีหนอนมากมาย                2)   เกิดเป็นคนไม่ควรเกียจคร้าน
            3)   กล้วยไม้เป็นชื่อดอกไม้                    4)   การตื่นแต่เช้าเป็นกำไรชีวิต
    54.   ข้อใดอ่านออกเสียงอย่างอักษรนำ
            1)   ฉลอม อ่านว่า ฉะ-ลอม                     2)   หรูหรา อ่านว่า หรู-หรา
            3)   สมอง อ่านว่า สะ-มอง                      4)   ขยาย อ่านว่า ขะ-ยาย
    55.   ข้อใดมีกริยาบอกการเปรียบเทียบ
            1)   เครื่องบินตกเมื่อเช้านี้                       2)   เขาเรียนดนตรีตอนเช้า
            3)   หน้าตาน้องเหมือนแม่                       4)   ห้องนอนของฉันสะอาดดี
    56.   ยาย…………ข้าวหลานคนเล็ก ข้อความนี้ควรเติมคำใด
            1)   ให้                                                     2)   ใส่
            3)   เอา                                                    4)   ป้อน
    57.   คำข้อใดออกเสียงอ่านเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า
            1)   กลั่นแกล้ง                                        2)   จริงจริง
            3)   เพลิดเพลิน                                       4)   ปราบปราม
    58.   ข้อใดเป็นเพลงประกอบการเล่นเด็กไทย
            1)   มอญซ่อนผ้า                                     2)   เขมไล่ควาย
            3)   ค้างคาวกินกล้วย                              4)   นกขมิ้น
    59.   เพลงที่ขึ้นต้นว่า “วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง” ใช้ร้องในเทศกาลใด
            1)   วันปีใหม่                                          2)   วันออกพรรษา
            3)   วันลอยกระทง                                  4)   วันสงกรานต์
    60.   “กาเหว่าเอย ไข่ให้แม่กาฟัก แม่กาก็หลงรัก คิดว่าลูกในอุทร”
            ข้อความนี้เป็นเนื้อเพลงประเภทใด
            1)   กล่อมเด็ก                                         2)   ประกอบการเล่น
            3)   เพลงล้อเลียน                                    4)   เพลงปลอบเด็ก

1 ความคิดเห็น:

 1. เฉลย
  31. 3)
  32. 4)
  33. 4)
  34. 4)
  35. 2)
  36. 2)
  37. 4)
  38. 3)
  39. 3)
  40. 4)
  41. 2)
  42. 2)
  43. 3)
  44. 4)
  45. 1)
  46. 4)
  47. 2)
  48. 3)
  49. 2)
  50. 1)
  51. 4)
  52. 4)
  53. 1)
  54. 2)
  55. 3)
  56. 4)
  57. 2)
  58. 1)
  59. 3)
  60. 1)

  ตอบลบ